fbpx
Breaking News
Home / Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η θεραπεύτρια Αλεξάνδρα Τσαπάλου (υπεύθυνη επεξεργασίας) ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής το «Υποκείμενο») το οποίο επισκέπτεται/χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα https://reddragon.gr (εφεξής «Ιστότοπος») ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που ισχύει καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεση σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κατά περίπτωση πάλι με τη συγκατάθεση σας ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Διασφαλίζουμε την απόρρητη, θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης κ.α. Κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας από το «Υποκείμενο», η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο μας, το «Υποκείμενο» συμπληρώνει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του και προαιρετικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας του. Ενδέχεται όμως να επεξεργαστούμε με τη συγκατάθεση σας και τα ειδικών κατηγορικών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν για παράδειγμα στην υγεία.

Το Υποκείμενο εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο λόγω λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας είναι αποκλειστική ευθύνη του Υποκειμένου.

 

Χρήση του ιστότοπου από ανήλικους

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού, ανήλικοι κάτω των δεκαέξι (16) ετών απαγορεύεται να μας γνωστοποιούν μέσω του ιστότοπου Δεδομένα Προσωπικού τους Χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία είναι σύννομη μόνον εάν και στο βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

 

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Η υπεύθυνη επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο και μόνον εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας με το Υποκείμενο, για την εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει καταγράψει στη φόρμα επικοινωνίας ή/ και για τους σκοπούς και μόνον της παροχής της εκάστοτε αιτουμένης υπηρεσίας.

 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους κάτωθι σκοπούς: την εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών, πληροφοριών, την εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας, τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας και χρήσης του διαδικτυακού ιστότοπου μας, η ικανοποίηση των αιτημάτων για απευθείας επικοινωνία και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών, με την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη.

 

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

 

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της αιτουμένης υπηρεσίας σε συνάρτηση με το χρόνο που καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

 

Ασφάλεια των δεδομένων

 

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Αποδέκτες των δεδομένων

 

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η θεραπεύτρια κ. Τσαπάλου καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό αυτής. Η θεραπεύτρια διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στη φόρμα επικοινωνίας ή στα emailς που αποστέλλετε τα επεξεργαζόμαστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Cookies

Για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, στο tablet ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως προτιμήσεις απεικόνισης, γλώσσα) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που συλλέγουμε, δείτε την πολιτική cookies που ακολουθούμε σε αυτήν την ιστοσελίδα.

 

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

 

Η οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος Ιστότοπου με άλλους διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hypperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους μας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού ιστότοπου, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν, την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό ιστότοπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα Υποκείμενα θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.

 

Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής

 

Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης, όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται στα άρθρα 13-21 του Κανονισμού. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ………………………………. από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε η ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.

 

Εναλλακτικά το Υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία μας:

 

{διεύθυνση, τηλέφωνο}. Κατά τη διαδικασία αυτή ενδέχεται να ζητηθεί από το Υποκείμενο να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του.

 

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, καλούμε τα Υποκείμενα να ενημερώνονται τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.